Umożliwiamy innym realizację ich misji

Kadry, Płace, ZUS i Płatnik


Kiedy nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze...

Prawidłowa obsługa Kadr i Płac w firmie zapewnia, obok komfortu podczas różnorakich kontroli, dobrą atmosferę w pracy, co przekłada się na osiągane wyniki. Dokumentacja kadrowo-płacowa jest bardzo ważna dla każdego pracownika nie tylko teraz, ale i w przyszłości - emerytura, dlatego kwestie te są przez nich bardzo pilnowane. Możemy Państwu pomóc poprzez :

Obsługę kadrową, a w niej m.in :

1. Prowadzenie dokumentacji kadrowej i archiwalnej.
2. Kompletowanie dokumentacji przyjęcia pracownika i nawiązania stosunku pracy.
3. Sporządzanie zakresów obowiązków i opisów stanowisk.
4. Przygotowanie dokumentacji związanej z wypowiedzeniem i rozwiązaniem umów o pracę.
5. Prowadzenie ewidencji czasu pracy.
6. Ustalanie uprawnień do świadczeń pracowniczych, w tym urlopów, ekwiwalentów, nagród i innych.
7. Reprezentowanie i udzielanie wyjaśnień podczas kontroli ZUS, GUS, PiP, WUP.
8. Sporządzanie deklaracji PFRON.
9. Obsługa programu Płatnik w zakresie dokumentacji zgłoszeniowej, aktualizacja, sporządzanie korekt i wyjaśnianie błędów.
10. Tworzenie regulaminów.
11. Współpraca z archiwum.
12. Prowadzenie spraw socjalnych.

Obsługę płacową, a w niej m.in :
1. Przygotowywanie dokumentacji do naliczenia wynagrodzeń i sporządzanie list płac z uwzględnieniem wszystkich dodatków i
potrąceń.
2. Naliczenie wynagrodzeń wynikających z zawartych umów o pracę i umów cywilno-prawnych.
3. Sporządzanie przelewów na konta bankowe pracowników.
4. Sporządzanie raportu RMUA dla każdego pracownika.
5. Wystawianie zaświadczeń o zarobkach.
6. Ustalani uprawnień do należnych zasiłków i świadczeń.
7. Przygotowanie dokumentacji do naliczenia zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS(druk Z-3).
8. Współpraca z ZUS w zakresie obsługi pracowników z wykorzystaniem programu Płatnik oraz sporządzanie i wyjaśnianie
deklaracji, korekt deklaracji.
9. Sporządzanie prawem wymaganych deklaracji podatkowych.
10. Prowadzenie kartotek zarobkowych, zasiłkowych i ewidencji zadłużeń.
11. Prowadzenie korespondencji z ZUS, komornikami, US.
12. Udzielanie wyjaśnień podczas kontroli ZUS i US.