Umożliwiamy innym realizację ich misji

Obsługa mas upadłościowych i postępowań naprawczych


Ta usługa skierowana jest do tymczasowych nadzorców sądowych, zarządców przymusowych,nadzorców sądowych, syndyków, zarządców i innych osób, którym może być pomocna

Oferujemy kompleksową obsługę podmiotów wymienionych wyżej, mamy doświadczenie w prowadzeniu księgowości firm w upadłości, zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych. Sporządzamy sprawozdania finansowe na dzień przed ogłoszeniem upadłości, przeprowadzamy spis inwentarza, pomagamy w zabezpieczeniu majątku masy upadłości, dokonujemy wyceny składników majątku, sporządzamy : sprawozdania dla Sędziego Komisarza, wnioski wymagane prawem upadłościowym i naprawczym, sprawozdania finansowe, statystyczne i inne prawem wymagane, listę wierzytelności i uzupełniające listy wierzytelności, plany podziału, sprawozdania końcowe. Organizujemy likwidację składników majątku. Prowadzimy windykację należności masy a w przypadku jej bezskuteczności pomagamy w sprzedaży trudnościągalnych należności. Oferujemy zamieszczanie ogłoszeń o sprzedaży składników majątku masy upadłości na naszej stronie internetowej.